Historia i cele szkoły

Historia

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz wpisana jest w kulturalny rys Wrocławia od 1946 roku. Dziesięć lat później na użytek swojej działalności placówka otrzymała kamienicę, znajdującą się przy pl. Powstańców Śląskich 12, gdzie do dzisiaj mieści się siedziba Szkoły. Od miejsca, w którym się znajduje, Szkoła popularnie nazywana jest – „Rondem” – które jest również terminem muzycznym! Patronką Szkoły jest Grażyna Bacewicz, wybitna skrzypaczka i kompozytorka, która dzięki swej postawie artystycznej, rzetelności i pracowitości jest wzorem godnym do naśladowania. 

Dnia 26 stycznia 1957 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Szkoły. Obecnie placówka, oprócz sal lekcyjnych, mieści aulę, bufet a także bibliotekę i magazyn instrumentów, które – sukcesywnie poszerzane o kolejne woluminy oraz nowe instrumentarium – są istotnym zapleczem pomocy dydaktycznych. Szkoła jest jednak dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia. Jest domem, rozumianym jako miejsce wspólnego przebywania, spotkań, wzajemnego kształtowania się, wreszcie miejscem, w którym wyrasta się nie tylko na muzyka, ale i na „człowieka”. 

Wysoki poziom artystyczny

Społeczność Szkoły dba o to, aby młodzi adepci sztuki muzycznej mieli możliwość nieustannego rozwoju, osiągania coraz wyższego poziomu nauczania, w atmosferze motywacji do pracy. Zadanie to wypełniane jest znakomicie, o czym świadczą wyniki osiągane przez uczniów, a weryfikowane m.in. podczas konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Niezależnie od uczestnictwa uczniów Szkoły w zmaganiach konkursowych, w macierzystej placówce są także organizowane cykliczne imprezy muzyczne, takie jak Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz oraz Regionalny Konkurs Solfeżowy. Konkurs Skrzypcowy odbywa się co dwa lata (w murach Szkoły od 1991 roku), natomiast Konkurs Solfeżowy jest coroczną imprezą, organizowaną od 2003 roku. 

 

Kompetentni pedagodzy

Nie bez znaczenia wobec laurów, zdobywanych podczas różnorodnych konkursów muzycznych, pozostają kompetencje pedagogów Szkoły. Nauczyciele „Ronda” oprócz solidnego przekazywania wiedzy i umiejętności, starają się rozbudzać zamiłowanie do muzyki, rozwijać uzdolnienia muzyczne swoich wychowanków, wpływać na rozwój ich osobowości, dostarczać radość i satysfakcję, poprzez obcowanie z muzyką. Tryb pracy w Szkole, w którym główną rolę odgrywają indywidualne lekcje z nauczycielem instrumentu, sprzyja stworzeniu silnej więzi, porozumienia pomiędzy dojrzałym a początkującym, młodym artystą. Oprócz lekcji indywidualnych, uczniowie Szkoły uczestniczą też w zajęciach zbiorowych z teorii muzyki oraz kształcą się w zakresie muzykowania zespołowego, poprzez grę w orkiestrze i śpiew w chórze. Dzięki temu, nauka w Szkole to także wpajanie zasad współegzystowania w grupie, kształtowanie postawy odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka. 

 

Organizator wydarzeń kulturalnych

Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego. Jest organizatorem szeregu koncertów, odbywających się w gmachu Filharmonii Wrocławskiej, Sali Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego Oratorium Marianum (koncerty z cyklu Najlepsi z Najlepszych), Dużym Studio Polskiego Radia, Klubie Muzyki i Literatury (koncerty z cyklu Dzieci-Dzieciom), Przedszkolach, Szkołach Ogólnokształcących, Kościołach, Domach Seniora, itp. Występy w rozmaitych wnętrzach i dla zróżnicowanej publiczności, wpływają na kształtowanie artystycznej postawy uczniów, natomiast sama Szkoła dzięki temu rozciąga swą dydaktyczną misję daleko poza własnych wychowanków. Taka otwarta na melomana postawa, budzi refleksje na temat tego, że poprzez muzykę człowiek uczy się w życiu obcowania z pięknem, dzięki czemu z kolei, życie staje się bogatsze. Między innymi w kręgu takich przemyśleń rodzi się grono naszych przyszłych uczniów. 

 

Rola rodziców

Niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu Szkoły odgrywa grono Rodziców i Opiekunów naszych uczniów, którzy zrzeszeni są w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie ”Nona”. Działalność Towarzystwa w nieoceniony sposób wspomaga zaplecze finansowe placówki. Ponadto Rodzice chętnie włączają się w artystyczne życie Szkoły, wykazują zaangażowanie w rozmaite przedsięwzięcia.