Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • serwis zawiera fotografie bez opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • dokumenty PDF nie są dostępne cyfrowo

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Kazimierz Bujoczek, adres poczty elektronicznej k.bujoczek@sm1st.wroclaw.pl
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 48 605 677 820.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych. Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

 • korzystania z poczty elektronicznej – sm-1-st@wroclaw.home.pl
 • telefonicznie – nr 71 367 78 20

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sm-1-st@wroclaw.home.pl, w formie papierowej na adres Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz lub telefonicznie (71 367 78 20).
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz, plac Powstańców Śląskich 12, 53-314 Wrocław:

 • Do budynku prowadzi wejście od Placu Powstańców Śląskich.
 • Do wejścia prowadzą dwa stopnie schodowe.
 • Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 • W holu głównym od poziomu portierni na parter prowadzą schody.
 • Brak podjazdu dla przewożenia osób na wózkach.
 • W budynku brak windy; pokonanie każdej kondygnacji wymaga przeniesienia osoby na wózku.
 • Przejście w obrębie danej kondygnacji jest swobodne, osoba na wózku może poruszać się po całej powierzchni piętra, wszystkich korytarzach i pokojach.
 • Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.