Przesłuchanie śródroczne klas I sekcji instrumentów smyczkowych