Mateusz Galik kl. V 
naucz. R. Knappe G. Ellerton – Tarantella akomp. J. Galik