Szczegółowe kryteria ocen

          SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCEN
SEKCJI  INSTRUMENTÓW  KLAWISZOWYCH

Ocenie podlega w szczególności :

1. Postawa przy instrumencie
2. Aparat gry, umiejętności techniczne
3. Prawidłowe odczytanie tekstu i poziom opanowania pamięciowego
4. Intonacja, estetyka brzmienia
5. Zgodność interpretacji z budową formalną
6. Stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania
Szczególnej ocenie poddani są uczniowie klasy I w zakresie prawidłowego ustawienia aparatu gry i  opanowania podstawowych sposobów artykulacji.

Ocena celująca (25 pkt)

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy w sposób perfekcyjny wykonuje  program znacznie wykraczający poza poziom danej klasy, a grę cechuje wysoka jakość artystyczna, zrozumienie formy i stylu oraz  muzykalność.  Program wykonuje we właściwych tempach i bezbłędnie pod każdym względem ( pamięć, zapis nutowy i rytmiczny, artykulacja, dynamika, pedalizacja).
W grze widoczna jest artystyczna osobowość ucznia, przejawiająca się w dojrzałości interpretacyjnej wykonywanych utworów, dbałość o jakość dźwięku oraz opanowanie estradowe.

Ocena bardzo dobra (24 – 21 pkt)
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy wykonywany program charakteryzuje zaawansowania techniczne i muzykalność. Utwory powinny być grane bezbłędnie pamięciowo, we właściwych tempach, stylowo,  interesująco pod względem artystycznym, ze zrozumieniem formy oraz  szczególną dbałością o jakość dźwięku. Wykonanie powinno cechować bezbłędne odczytanie i zrealizowanie zapisu nutowego i rytmicznego, artykulacji, dynamiki i pedalizacji.

Ocena dobra (20 – 16 pkt)
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą , gdy wykonywany program cechuje prawidłowe odczytanie i zrealizowanie zapisu nutowego i rytmicznego, artykulacji, dynamiki i pedalizacji, a w grze widoczna jest dbałość o jakość dźwięku i stylowość wykonania oraz muzykalność. Wykonanie powinno cechować dobre opanowanie pamięciowe i swoboda w grze pod względem technicznym. Program może być wykonany w nieco wolniejszych tempach, z mniejszą dojrzałością muzyczną i zawierać drobne mankamenty wykonawcze.

Ocena dostateczna (15 – 13 pkt)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną,  gdy wykonywany program cechuje prawidłowe odczytanie i zrealizowanie zapisu nutowego i rytmicznego, artykulacji, dynamiki i pedalizacji. Uczeń może realizować mniejszy i łatwiejszy program, jednak mieszczący się w programie danej klasy. Gra może wykazywać mniejszą dojrzałość muzyczną i mniejsze zaawansowanie techniczne, a utwory wykonane w umiarkowanych tempach,  jednak program powinien być wykonany płynnie i prawidłowo pamięciowo, ze swobodą wykonawczą wskazującą na możliwość dalszego rozwoju i postępu.
W prezentacji widać dbałość o realizację podstawowych elementów artystycznego wykonania , jak jakość dźwięku, frazowanie i dynamika.

Ocena dopuszczająca (12 – 11 pkt) i niedostateczna ( poniżej 10 pkt)
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczająca lub niedostateczną , gdy nie zrealizował wymogów programowych danej klasy. W grze widoczne są braki lub bardzo słabe opanowanie programu, nieporadność techniczna, wyraźne luki pamięciowe, błędy w odczytaniu i realizacji zapisu nutowego i rytmicznego, artykulacji, dynamiki, pedalizacji. Program wykonywany jest z licznymi błędami tekstowymi i pamięciowymi , z pominięciem elementów artystycznych,  jak frazowanie   i dynamika.
Otrzymanie oceny dopuszczającej lub niedostatecznej oznacza brak promocji do klasy następnej.

Nauczyciel omawiający ucznia powinien przedstawić charakterystykę ucznia i opinię o nim pod kątem wystawionej oceny z uwzględnieniem :
1. realizacji programu w semestrze
2. systematyczności i umiejętności samodzielnej pracy w domu
3. aktywności i gotowości do występów
4. indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości    psychofizycznych