Termomodernizacja placówki

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W czerwcu 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

W maju 2019r. projekt został zakończony.

MKiDN:

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA:

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/