XVI Legnicki Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I st. – Legnica